Arbetsmiljöpolicy

I vårt företag är trivsel och god stämning på arbetsplatsen viktigt. Medarbetarna ska känna sig trygga och väl förtrogna med sina uppgifter vilket är grunden till god stämning, gemenskap och god arbetsmiljö.

Vår arbetsmiljöpolicy uttrycker våra grundläggande och utgör basen för vår arbetsmiljöpolicy.

Vårt mål är att åstadkomma och bygga upp ett varaktigt affärssammarbete inom fasilityservice, grundad på öppenhet, ärlighet, ömsessidig förtroende och goda relationer med kunden.
Var och en av  medarbetarna har ett ansvar för sin arbetsplats och dess säkerhet    t-ex vid fönsterputsning och höjdarbete, ansvar för att meddela brister och förbättrings förslag och ansvarar för att förmedla ideer som kan öka säkerheten på arbetsplatsen.

Tillsamans ska vi på Annelunds Städ Service HB

 • Arbeta för att ständigt förbättra vår fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö genom aktivt arbeta med arbetsmiljörelaterade frågor.
 • Sträva efter en jämställd arbetsplats där vi prioriterar samarbetsförmåga och flexibilitet.
 • Genom kontinuerlig information och utbildning ge medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetssituation.
 • Genom att lyfta upp arbetsmiljöfrågorna i organisationen och arbeta proaktivt för att förebygga olyckor och ohälsa.
 • Följa relevant arbetsmiljölagstifning och andra krav som Annelunds Städ Service Hb berörs av.

 • Genom att arbeta tillsammans förebygga problem såväl i de fysiska arbetsmiljöfrågorna som de psyckosociala, och gemensamt sträva efter förebygga alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatsen.
 • Avvikande särbehandling (mobbing) och sexuellatrakasserier får inte förekomma. Om du stöter på sådant beteende på arbetsplatsen skall du meddela din arbetsledare och vi bekämpa det.
 • Arbeta för att ständigt förbättra vår fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö genom aktivt arbeta med arbetsmiljörelaterade frågor.
 • Sträva efter en jämställd arbetsplats där vi prioriterar samarbetsförmåga och flexibilitet.
 • Genom kontinuerlig information och utbildning ge medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetssituation.
 • Genom att lyfta upp arbetsmiljöfrågorna i organisationen och arbeta proaktivt för att förebygga olyckor och ohälsa.
 • Följa relevant arbetsmiljölagstifning och andra krav som Annelunds Städ Service Hb berörs av.
 • Genom att arbeta tillsammans förebygga problem såväl i de fysiska arbetsmiljöfrågorna som de psyckosociala, och gemensamt sträva efter förebygga alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatsen.
 • Avvikande särbehandling (mobbing) och sexuellatrakasserier får inte förekomma. Om du stöter på sådant beteende på arbetsplatsen skall du meddela din arbetsledare och vi bekämpa det.

Arbetsmiljöpolicy uppdateras vid ledningens genomgång.
Den kommuniceras till anställda via utbildningar och utskick via brev  / e-post